måndag 24 oktober 2016

SHREK är inte ett dugg progressiv! Film som blundande istället för ögonöppnande kulturpedagogik

Som jag tog upp i föregående blogg, reproducerar Shrek-filmerna i hög grad normativa föreställningar om genus, heterosexualitet och relationerna mellan könen. Den första filmen, Shrek (2001) inhöstade året därpå en Oscar i kategorin bästa animerade långfilm. Den har av en engelsktalande publik röstats fram till historiens bästa barnfilm, trots sitt enligt mitt för-menande tveksamma innehåll. 

I förra inlägget konstaterades att Fiona i sin människoform onekligen omdefinierar traditio-nella sagors feminina prinsessroll, men att hon när hon blir träsktroll inte behåller sin mer ”feministiska” kraft. Hon förlorar då sitt självförtroende som tydligen bygger på en snygg yta och förvandlas tyvärr mer än enbart fysiskt. Hon äger nu inte de potentiellt frigö-rande sidor som hon har dagtid. Eftersom hon till slut blir ett dygnetrunttroll i och med Shreks bekräftande kyss, resignerar Fiona till att bli mer traditionellt tyst och timid. Hon förlorar i hög grad sin särskilda makt och styrka. 

Men varken denna film eller de tre övriga i Shrek-serien säger att alla storlekar och utseen-den är vackra, utan att både Shrek och träsktrolls-Fiona anses fula av alla andra, men trots sin fulhet älskar varandra. Det behövs magi eller förtrollning för att någon ska förälska sig i dem, ”trots” deras utseende. Budskapet är inte alls att ”du kan vara tjock och vacker”, även om många tolkar filmerna så. Fiona och Shrek är bara vackra på insidan, blir kontentan. Dessutom förknippas fetma och fulhet med kroppsfunktioner, toaletthumor och andra oattraktiva handlingar såsom träsktrollens matvanor. 

I de tre efterföljande filmversionerna är Fiona framför allt Shreks hustru. Därför har somliga betvivlat att Shreks fru Fiona verkligen är någon positiv förebild för de tjejer som inte över-ensstämmer med traditionella skönhetsideal typ ”prinsessor”. Med sitt nya yttre framställs Fiona ju inte längre ens som en människa. Den negativa stereotypen har helt enkelt ersatts av en annan och lika skadlig stereotyp. Budskapet blir att bara en lika fet eller ful människa kan förmås älska en. 

Filmen förevigar dessutom myten att kvinnor behöver älskas av en man för att ha självför-troende och känna sig stark. I ”det lyckliga slutet” blir Fiona i sedvanlig ordning räddad av Shrek, trots att hon borde kunna rädda sig själv, denna gång inte undan evig sömn, döden eller ett odjur utan räddad från sig själv och sin människoidentitet (Zdeb 2012). Därmed bekräftas ju i själva verket att skönhet ger makt. 

Saknar en kvinna ett vackert yttre, kan bara en man ge henne styrka. Kanske endast en arbetarklassig, ovårdad, burdus man? Även mer ”feminina” män såsom Farquaad hånas ju i Shrek för sin bristande maskulinitet. Denne lever tydligen inte upp till de manliga idealmåt-ten i flera avseenden och är dessutom – eller – därför en ond människa. Eftersom människor är monstruösa, måste Fiona välja träsktrollsidentiteten.


Monstren som motbilder mot monstruös kroppskult


Filmens huvudkaraktärer uppvisar onekligen en motbild till dagens monstruösa kroppskult och möjligen applåderas även träsk-Fionas accepterande av sina (djuriska?) drifter. Men filmen utgör inget brott mot kulturella normer. Shreks sista tredjedel är just av det slag som inledningsscenen på dass förlöjligade: en traditionell romantisk kärlekssaga, i vilken kvinnan ska införliva mannens livsstil. Visserligen inleder hon här en klassresa nedåt, både till hans klass och hans ”ras”, även om få tycks ha tagit efter just detta budskap. Dagens mode med rutiga skogshuggarskjortor är ju också det bara yta.

Kontentan blir således att även monster inte är mer än människor, fast ändå av en aningen bättre sort. Men vart har Fionas inledande karatefärdigheter tagit vägen, när hon bäst behöver dem mot slutet?

Även om det att föredra att det inte rör sig om ”kärlek vid första ögonkastet” finns formeln även här, men i mer beslöjad form. Skenhelighet, kallar jag det. Shrek bara låtsas bryta mot tabun i barnfilm och på ett sätt som går över barnens huvuden och enbart visar hur barnsliga den vuxnare publiken är. 
Hur kan ”folk”, recensenter inkluderade, vara så blinda att de inte ser det? Filmens yttre look manipulerar åskådaren till att blunda eller överse med alla traditionella, konventionella värderingar. Shrek spinner vidare på sagokonventioner och sagofilmsintriger, snarare än omkullkastar exempelvis sagoberättelsers sedvanliga romantiska manus.


Hur lyckas Shrek-filmerna förblinda åskådarna?


Kanadensarna Elizabeth Marshall & Özlem Sensoy (2009) har tagit sig an uppföljaren, Shrek 2 (2004, Andrew Adamson, Kelly Asbury & Conrad Vernon), som vad gäller intäkter var ännu mer framgångsrik än ettan. Shrek 2 börjar för ovanlighetens skulle efter ”happily ever after”, när paret Shrek och Fiona återvänder från bröllopsresan. De ska nu besöka prinsessan Fionas föräldrar i slottet och Shrek oroar sig för mötet. Han tror sig inte precis passa in. Prins Charmigs onda gudmor försöker dessutom sabotera träsktrollens äktenskap och ersätta Shrek med Prins Charmig. 

De bägge forskarna har undersökt varför deras 22 studenter, hälften blivande lärare och andra halvan studenter i barnlitteratur, tycker att Shrek 2 är en bra barnfilm, fast samtidigt en film för alla åldrar, och läser in ”girl power” i den. (Hela 19 av dem hade redan innan kursens visning sett filmen en första gång.) Studenterna fick den öppna uppgiften att skriva ned dels sina egna reaktioner på filmen, dels vad de skulle vilja förändra i filmen ifall de hade möjlighet. 

Forskarna menar precis som jag, men till skillnad från studenterna, att filmens normativa diskurser om genus och sexualitet agerar förklädda till ”girl power” (Marshall & Sensoy a a). Här ersätts visserligen svaga prinsessor med starka kvinnor, i ett försök att utmana traditionella sagolektioner rörande femininitet. Under sken av feminism, förstärks dock i själva verket normativa idéer om heterosexuella unga kvinnor.


Tveksam kulturpedagogik


Detta resulterar i en tveksam kulturpedagogik, som studenterna emellertid okritiskt sväljer, blir forskarnas/lärarnas förvånade upptäckt. Med ”kulturpedagogik” avses här detta att undervisning och lärande äger rum på en mängd olika ställen inklusive biograf och således inte bara i skolan. Vad ”lär man sig” då som åskådare av filmen? 

Shrek 2 börjar för ovanlighetens skull efter ”happily ever after”, när paret Shrek och Fiona återvänder från bröllopsresan. De ska nu besöka prinsessan Fionas föräldrar i slottet och Shrek oroar sig för mötet. Han tror sig med rätta inte precis komma att passa in. Prins Charmigs onda gudmor försöker dessutom sabotera träsktrollens äktenskap och ersätta Shrek med Prins Charmig. 

Studenterna betraktar filmen främst utifrån att den är tänkt för barn. De ser likheter mellan Shrek & Fiona och barn, och menar att filmens toalettskämtsnivå tilltalar barn, som också de ju ”är lite som träsktroll”. De många sexuella anspelningarna tros barnen däremot inte förstå, utan dessa roar nog bara vuxna… Eftersom filmen ses som en barnfilm, letar studenterna aktivt efter didaktiska inslag och en ”moralläxa”, som de tolkar som att ”kärlek övervinner allt” och ”tro på dig själv!”. Dessa goda budskap urskuldar tydligen – eller skymmer – de mer försåtliga, men rådande, ideologierna i filmen om exempelvis könat agerande (a a).

Det enda potentiellt skadliga i Shrek 2 som studenterna kan se, är inte hur filmen för sin humor förlitar sig på heterosexism, eller hur unga kvinnor i slutändan även här bara är intresserade av giftermål. De ogillar bara sexskämten… Barnen tros dock ”som tur är” vara alltför ”oskuldsfulla”, för att begripa sig på den sexualiserade humorn. Inte minst eftersom filmen tycks ge exempel på ”girl power”, föses all kritik av filmens ytterst traditionella normativa heterosexuella femininitet gärna undan.


Individfokus istället för fokusering på relationer och strukturer


Forskarna/lärarna såg Fiona som en enbart pseudo-feministisk karaktär. Vad var då skälet till att studenterna inte höll med dem, utan läste in nya och friska framställningar av starka kvinnliga karaktärer? Jag vill mena att det rör sig om de senaste decenniernas tilltagande individfokusering, unga människors självupptagenhet och stegrade krav på att själv ta sig fram i livet. Detta får till följd att man ställer individer istället för relationer och grupper i centrum. 

Marshall & Sensoy framhåller istället enbart egenskaper hos själva filmtexten. Dels upp-märksammas att Fiona utseendemässigt tycks bryta mot den traditionella prinsesstereotypen, att de flesta kvinnokaraktärerna är starka och självständiga, samt att humor används för att framställa komplexa idéer om genus (a a).

För studenterna innebar ”female power” detsamma som 1) att Fiona uppvisar fysisk styrka (kan martial arts, hur hon nu kunde lära sig det instängd i tornet: hon hivar t.ex. iväg sin konkurrent om Shrek, en kurvig sjöjungfru, ut till havs – för att på detta sätt i sexuell tävlan vinna ”sin man”); 2) Fiona tar också själv till sig ”typiskt” pojkaktig/manlig badrumshumor: pruttar, rapar, använder ej servett, d.v.s. anpassar sig i realiteten till sin makes sätt; 3) Fiona ”tar kommandot” och använder – i privatsfären – sin ”auktoritet”: hon ”bestämmer vart skåpet ska stå”, till exempel att de visst ska åka till hennes föräldrar (a a). Men det är ju Shrek som visar sig få rätt, när han t.ex. med sin ”manliga intuition” menade att det vore en dålig idé att besöka svärföräldrarna. Så mycket för kvinnomakt, med andra ord. 

Dessa a-typiska prinsessdrag är inte bara ytliga, utan upprepar samtliga motsatserna mellan maskulint och feminint i den traditionella heterosexualitetens tjänst, om än nu i form av rollomkastningar. Så värst mycket med reell makt har de i vart fall inte att göra, utan upp-rätthåller normativa könsrelationer. Fiona använder inte sina tuffa tjejgrejer i syfte att nå oberoende, eller i annat egenintresse än att få sin käre Shrek. Den ”naturliga ordningen” är återställd…

Fiona blir genast svag och gråter, när Shrek och kungen bråkar vid föräldrarnas middag för paret. Och hon lämnas ensam kvar när Shrek sticker iväg med sina kompisar. Hon förblir priset i en manlig tävlan, oavsett om hon räddar sig själv eller inte. Hennes väl tilltagna barm uttrycker väl sinnebilden för den modersgestalt hon snart ska bli.

Socialt förtryck typ sexism framställs likaså som enbart handlingar gjorda av onda individer, istället för som det är fråga om: relationer som strukturerar idéer om könade handlingar och värden. Och just missuppfattningen av förtryck som isolerade handlingar, snarare än som system, politiskt stödda normativa praktiker…

Slutsats? Antydd ”girl power” leder till faktisk girl powerlessness. Makt är alltid relationell, bygger på handlingar och inte på utseenden. 


Referenser


Marshall, Elizabeth & Sensoy, Özlem: The same old hocus-pocus: pedagogies of gender and sexuality in Shrek 2, Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 30 (2009):2, s.151-164 

Zdeb, Victoria: Peeling the Onion: Feminism, the Media, and Unchanged Fairy Tale Discourses Beneath the Surface of Shrek, 19 March 2012

onsdag 19 oktober 2016

SHREK gör prinsessagan till en prinssaga – föga feministiskt!

Parodier kan vara förrädiska och motsägelsefulla. Som Linda Hutcheon (1989 + 2000) framhållit, både legitimerar och undergräver parodier inte sällan det som parodieras. Att ironiskt ”citera” en text eller filmgenre, härma något eller vända uppochned på genusför-väntningar kan ske såväl lekfullt som förlöjligande. Förlagan eller det konventionella lyfts även vid avståndstagande ändå indirekt fram ännu en gång, som något slags ”naturligt” avstamp. 

Den parodiska framställningen innebär alltså upprepning såväl som kritisk distans, både kontinuitet och förnyelse. Slutsumman kan bli något slags ”balans” mellan det gamla och det nya: både förstärkande repetition och ifrågasättande, i hög grad förstås beroende av uttolka-ren. Men det som parodieras kan betraktas som mallen och det nya som bara en lustig variant av den förhärskande normen. Rätt oviktiga saker kan förvisso vara förändrade, medan viktigare kvarstår.

Eftersom den nya texten ”deltar i” den gamla och den gamla i den nya, förstärks det parodie-rade åtminstone delvis. Parodins överträdelser berättigas just av den norm som är tänkt att undergrävas. Den fungerar ungefär som Michail Bachtins (1991) syn på det karnevaleska: en tillåten, eftersom tillfällig, överträdelse av normer. När till exempel filmen väl är över, åter-går allt till det vanliga (Hutcheon 2000:74-75). 

Nu ryktas det att Shrek ska återupplivas i form av fyra animerade filmer per år, i och med att mediekoncernen Comcast köpt DreamWorks Animation. "Varför då, annat än av ekonomi-ska skäl?", frågar jag mig. Är figuren inte ännu mer antikverad idag än den redan var när den ursprungligen kom?Jag ska denna vecka med hjälp av några andra forskare visa hur den förment feministiska Shrek-tetralogins parodieringar på sin höjd fungerar pseudo-feministiskt. Nu huvudsakligen exemplifierat utifrån enbart den första av de fyra filmerna. Dess story förutsätts dessutom vara bekant. Filmen har ju rykte om sig att vara en vanvördig saga, men är trots allt i slut-ändan ändå en saga: med hjältar, skurkar och en prinsessa som ska räddas av, och gifta sig med, föremålet för sin ”första sanna kärlek” av likartat utseende och motsatt kön… Hur subversivt är det?


Subversiv parodi?


Så hur mycket avviker Shrek (2001, Vicky Jenson & Andrew Adamson) egentligen från traditionella sagor och från de Disneysagor som filmen anses parodiera? Särskilt vad genus och sexualitet anbelangar (ras/etnicitet fokuseras här ej)? Jag menar att vissa ytliga ting, såsom utseende och pseudomakt, får skymma sikten för den oförändrade strukturella ojäm-likheten och mannens dominans.

Visst, ett odjur eller ett jättetroll ska här onekligen bli prinsessans make och det kan ju kallas förnyelse. I traditionella sagor är hjälten stilig, ridande på en lika stilig häst och oftast rik. Är han inte en stilig prins blir han det mot slutet. Han måste först besegra/döda något odjurs-aktigt för att bevisa sitt värde och rädda prinsessan, som han frivilligt kysser. Prinsessor är alltid vackra, äger själva ingenting (men det kan deras fäder göra), är lågmälda och försik-tiga, fast sjunger vackert. De är instängda, behöver räddas, förälskar sig i hjältens mod och därmed i honom och för henne är kyssen ett magiskt, förändrande ögonblick.

Träsktrollet Shrek är inte bara ful både i början och i slutet, utan arbetarklassig, inte precis renlig av sig, saknar etikett, äter äcklig mat, rapar och dödar själv ingen. Han har en åsna som trogen hjälpare/följeslagare, är oromantisk, högst motvilligt hjälte och förändras föga, men räddar Fiona – först för, men sedan undan, Farquaad. Prinsessan Fiona är adlig, vacker dagtid, men liknar nattetid Shrek och är i slutet nästan lika ful som han. Hon är ren och väluppfostrad, men rapar till slut för att sänka sig till/solidarisera sig med honom (inte för att hon inte vet bättre), fast sjunger inget vidare. Hon är inledningsvis orädd, stark, modig och självständig och räddar Shrek från Robin Hood & Co. I slutet är hon mindre självständig och mindre mäktig. Också för henne är Hans kyss ett magiskt förvandlande ögonblick. Här är det hon som måste förändras. 

Shrek presenterar sig inledningsvis som en annorlunda saga som vänder upp-och-ned på förebilderna, motsätter sig det Disney-söta och är en ny ”humanism” som inte bryr sig om yttre attribut eller traditionella könsroller. Budskapet sägs vara att oavsett om du är ett grönt monster, en prinsessa eller åsna så kan du finna kärleken. 


Filmen stärker i själva verket patriarkatet!


Australierna Maria Takolander & David McCooey (2005) menar dock att denna påstått befriande ”humanistiska” ideologi är vilseledande – om än framgångsrikt förförisk. Det ”humanistiska” blir än en gång enbart maskulinism (patriarkatets dominerande ideologi): detsamma som mannen som norm, även om mannen här framställs som marginaliserad. Shrek är personifieringen av maskulinitet — patriarkatets a-politiske dubbel­gångare. Den maskulinitet som träsktrollet representerar är dessutom i uppåtgående. 

Filmen säger med hjälp av en mängd skatologiska skämt och våldsamma äventyr att maskulinitet helt enkelt handlar om att ”vara naturlig och ha kul”. Shrek befriar inte alls åskådarna från patriarkala traditioner, utan utgör ett svar på ”maskulinitetens kris” och ett försvar för jätten patriarkatet (a a:5). 

Fiona representerar den feministiska politiken, som lärt sig självförsvar och ställer krav. Nattetid förvandlas dock prinsessan också hon till en jätte, men en mild och foglig matrona – en ”naturlig” partner till träsktrollet. Till en början skäms Fiona för sina nattliga (sexuella, moderliga) instinkter, men vid filmens slut antar hon permanent denna form när hon gifter sig med Shrek och överger alla illusioner om feminism. Snarare än att filmen hyllar Fionas girl power, är den en repeterad läxa om kvinnors öde: att ge sig hän åt sina makar och säga ja till sin medfödda moderlighet. Filmens budskap om kvinnlig metamorfos är, trots vad det ser ut som, djupt konservativt (a a:6).

Föreställningen att Shrek skulle vara progressiv kommer sig av tre ting: 1) hur filmen paro-die­rar andra sagor; 2) de karnevaleska inslagen och deras löfte om att vända på hierarkier, samt 3) framställningen av en aktiv, men framför allt föga vacker och korpulent, prinsessa som hjältinna. Fast publikens förväntningar om omstörtande verksamhet omintetgörs till sist. Filmens överskridande yttre look manipulerar åskådarna, så att den tvärtom kan stärka patri-arkatet. De radikala genusmetamorfoser som filmen utlovar är inga befriande förvandlingar, utan bara en översyn och låtsad modernisering av gamla patriarkala myter om maskulinitet och femininitet.


Sagoparodi? 


Kanske låter sig publiken – redan innan förledd av recensenterna – luras av öppnings­scenen. Där sitter Shrek på dass och läser högt ur en typisk saga om en prinsessa som väntar inlåst i tornet på sin sanna kärleks första kyss. Som kommentar torkar han sig i baken med den ut-rivna boksidan. Här utlovas nu en uppgörelse med sådant gammalt nonsens… Shrek förkas-tar alltså samma historia om kvinnlig passivitet som den snart själv ska utagera. När träsk-trollet förkastar prinsessagan och utagerar prinssagan, privilegierar filmen den vanligtvis perifere prinsen på prinsessans bekostnad och förminskar kvinnans aktörskap (a a:6). Spelar då de bägges utseende så stor roll?

Filmens könsroller skiljer sig föga från konventionella sagors ideal, där det finns få mäktiga, aktiva, goda kvinnor (förutom mormorsaktiga féer), förutsätter heterosexuell attraktivitet och kvinnor gör mäns bild av kvinnans sexualitet till sin egen identitet som kvinna. Visst motsätter sig Fiona initialt att Shrek ska rädda henne, men träsktrollet introduceras i histo-rien först när hon redan funnit sig i att bli utvald av Farquaad ur en uppsättning tänkbara brudar i hans magiska spegel. 

Denne orkar dock själv inte befria prinsessan, utan uppdraget ges till träsktrollet. Fiona räddas alltså av Shrek, som levererar henne till Farquaad, fast Shrek kräver senare tillbaka henne. Fiona är mest en vara i en kamp mellan två olika maskuliniteter (eller som Shrek säger till Robin Hood: ”Det där är min prinsessa, hitta din egen!) eller ett bytesobjekt i deras inbördes handel.

Så fort Fionas potentiellt mer mäktiga alter ego som jätte materialiseras, när hon förvandlas till samma maskulina form som Shreks, blir hon mot alla förväntningar mindre mäktig: hon blir tårögd, vrider sina händer, liknar mest en idisslande och föga stridbar kossa. Fiona i människogestalt var däremot självsäker, stark och påstridig även om hon då var övervakad, ja, inspärrad (a a:7). Hennes identitetskris kommer endast att lösas av en man. Via äktenskap ska hon finna sin ”rätta form”: som en mans hustru, underordnad honom. 


Draken är filmens enda sanna feminist


Filmens andra framträdande karaktär av honkön är Draken, en eldsprutande feminist. Hon vaktar Fiona i tornet så att kvinnan på detta ”onaturliga” sätt skiljs från mannen. Draken är den verkligt mäktiga och farliga kvinnan, filmens sanna jättekvinna. Här har vi i sanning ett exempel på kvinnlig ”maskulinitet”. Men eftersom män ska vara de enda bärarna av makt och aktörskap måste ”kvinnlig maskulinitet” framställas som ful och motbjudande, för att inte uppmuntra till identifikation. Draken, denna kvinnliga genusinkräktare, måste tas ner på jorden genom att framställas som en grotesk, ögonsfransvift­an­de parodi på femininitet. Hon blir fastkedjad av Skrek, för att sedan bli träsktrollets och åsnans husdjur – ty kontroll är viktig för patriarkatet (a a:8).

Farquaad, som ”omanligt” speglar sig, måste också straffas genom att femininiseras på ett parodiskt sätt, ty även han utgör ett feminint hot mot maskuliniteten. Han framställs som svag och oäkta. Eftersom han misslyckas som man, måste han framställas som feminin och sexuellt perverterad. Det filmen egentligen säger är, att riktiga karlar inte behöver fullfölja sin roll som mjäkiga gentlemän i en sagoromans. Istället ska kvinnan förena sig med mannen i hans ”äkthet” och acceptera sin sexuella natur såsom maka och mor – annars är hon pervers. 

Filmens slutgiltiga budskap är att män inte behöver förändras för att åtnjuta lycka och kär-lek, däremot behöver kvinnor göra det. Det är inte maskuliniteten som är problemet, utan femi-niniteten och dess skugga: feminismen. Filmen är en maskulinistisk upp-och-ned-vändning, snarare än någon feministisk omstöpning av sagan. Här framställs den maskulina besten som vacker, medan feministen och till och med det feminina porträtteras som gräsligt. Här hyllas nu en arbetarklass­version av maskulinitet (a a:9-10).

Shrek är visserligen subversiv genom sin betoning av kroppen, kroppsliga utsöndringar och lekvåld, precis som Bachtin påtalade redan 1940 om karnevalens funktioner. Åsnan drömmer till exempel sexdrömmar och många skämt i filmen är av sexuell eller kroppslig natur. I de upp-och-nedvändande karnevalstågen brukade djuren piska sina ägare och även här vinner i slutet ett djur och en djurliknade varelse, efter att ha segrat över repressiva konungsliga föräldrafigurer. Här är det dock främst männen (Shrek och åsnan) som får skratta. Deras homoerotiska vänskap intar i denna road movie större plats än relationen mellan träsktrollet och Fiona, som visserligen tillåts rapa och vara våldsam även hon… Vilken seger för kvinnan!


Ful och korpulent hjältinna – maktökande? 


Tydligast och radikalast anses filmens förkastande av sagans skönhetskrav vara. Fiona tillåts alltså vara ful, men den karnevaleska omkastningen av detta sagobudskap handlar snarare om ett försvar av maskuliniteten, som (som sagt) är filmens främsta agenda. Den förtryckan-de skönhetsdiskursen handlar mycket mer om Shrek än om Fiona. Shrek klagar över att folk antar vissa saker om honom, bara för att han ser ut som han gör. Shrek säger till åsnan att även jättar har olika lager i sin ”lökidentitet”. 

Och skönhet förknippas onekligen med grymhet, det oäkta och feminina hos Farquaad. Fil-men är alltså samtidigt motsägelsefull, då den klandrar Farquaad för hans utseende. Denne är löjligt kort och genitalt inte så välutrustad, antyds det i olika skämt. Filmen vill som sagt säkra en mer ”arbetarklassig” hegemonisk maskulinitet.

Fionas fulhet är onekligen den aspekt som verkar mest subversiv. Fast det är här inte fråga om avskräckande starka kvinnors ”manhaftighet” à la ”feminin maskulinitet”. Fionas fulhet är dessutom ”mindre ful” än Shreks, föga hotfull och ganska alldaglig. Hennes nattliga jättealter ego framställs som hennes sanna jag, hennes instinktiva sexuella jag, men något som hennes dagidentitet som feminin prinsessa skäms för. Det är Shrek, personifikationen av ”det naturliga”, som får henne att förlika sig med denna sida. 

Fiona ger i filmens slut upp sin förment oäkta, farliga status som feminin och feminist. Hon ger sig nu hän åt sin jätteskepnad och den identitet som patriarkatet har givit henne: som maka och mor (a a:11). Hon tar inte bara sin makes efternamn, utan antar även hans art-identitet och underkastar sig patriarkatet. Till syvende och sist tillåts Fiona vara ful jätte enbart därför att hennes man är det. Hennes ”sanna kärlek” är Shrek och därför är hennes sanna form som Shreks. Källan till hennes fulhet är hennes ”maskulina” sexualitet, som paradoxalt nog samtidigt utgör hennes mödrande potential att föda barn (a a:12). Det traditionella romantikmanuset följs med andra ord… Paret förblir förvisso fula i alla sina dagar, men framför allt antyds det: ”lyckliga i alla sina dagar”. (Åskådaren vet ju ännu inte hur Shrek ska betrakta makerollen och faderskapet i kommande filmer.)

Filmen resulterar i ett slags självbespeglande profetia, i den meningen att Shrek i sig exemp-lifierar den makt som medier kan ha när de får åskådare att hänföras av någonting till det yttre nytt och ovanligt. Filmpubliken behövde i detta fall, till skillnad från åskådarna inom berättelsens ram, inte några andra ”cue cards” än recensioner för att reagera på kommando. Det okritiska mottagandet svalde glupskt en balanserad måltid bestående av undermine-ringen av gamla sagor och en ny, modernt kryddad variant av samma gamla historia. 

Hur åskådare kan förledas tycka att filmen är progressiv, bara för att Fiona blir dygnetrunt-troll, återkommer jag till i nästa blogginlägg.


Referenser


Bachtin, Michail: Rabelais och skrattets historia, Gråbo: Anthropos 1991

Hutcheon, Linda: A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth Century Art Forms, Illinois: University of Illinois Press 2000

Hutcheon, Linda: The Politics of Postmodernism, London & New York: Routledge 1989

Takolander, Maria & McCooey, David: "You Can't Say No to the Beauty and the Beast”: Shrek and ideology, Papers: Explorations into Children's Literature 15 (2005):1, s.5-14

måndag 17 oktober 2016

VARFÖR, kulturministern, ska barn se mer film på bio?! – Apropå den nya ledsagarreglen för barnförbjuden film


Regeringen föreslog nyligen att 11-14-åringar från och med mars 2017 på bio ska kunna se filmer med 15-årsgräns, förutsatt att de ”ledsagas” av en vuxen. Man kan undra vad det egentliga skälet är. Åtminstone skulle jag vilja veta varför.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke refereras (av t.ex. svt.se och DN) ha motiverat den nya ledsagarregel med ett därmed förmodat ökat biogående:

”förhoppningsvis ser man mer film tillsammans och man har fler samtal om den filmen man har sett tillsammans med den vuxna, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) till Ekot” (svt.se 4/10-16).


Kulturministerns pressekreterare Kristoffer Talltorp sägs för sin del (enligt Sydsvenskan 4/10-16) för TT ha förklarat det som att ”Vi tycker att fler vuxna ska se på film tillsammans med sina barn”.


Det blir uppenbart att kulturministern talar sig varm för bioupplevelser såsom att föredra framför att se samma film i soffan hemmavid, allt enligt filmbranschens slogan ”Film är bäst på bio”. Fler vuxna ska alltså se mer film tillsammans med (sina) barn. För barnens skull? Och avses verkligen vilka filmer som helst? Eller har man huvudsakligen haft svenska filmer i åtanke? Eller snarare: svenska filmskapare?

Tidigare har staten under ett helt sekel velat inskränka barns biogående, ja, kallat det för deras biospring… Filmer har setts som en kulturfara. Nu talas det tvärtom i Lagrådsremissen i termer av barns rätt till ”kultur” och till ”information”, med hänsyftning på just biofilm. Vackra ord, onekligen. 

Men syftar orden verkligen på omdiskuterade filmer som Blair Witch (Adam Wingard, 2016), Don’t Breathe (Fede Alvarez, 2016) eller typ Breaking Dawn 2 (2012). Eller kanske främst på svenska filmer såsom John Hron (2016, Jon Pettersson), Förbjuden kärlek (2016, Anders Wahlgren), Min faster i Sarajevo (2016, Goran Kapetanovic) eller den senast omdebatterade åldersgränsen för Suzanne Ostens Flickan, mamman och demonerna (2016)?


Detaljerad innehållsförteckning lär behövas


Vilka av dessa filmer ovan vill 11-14-åringar självmant se? Är meningen att föräldrarna ska ta med sina barn en helgkväll, för att ha skola även på fritiden? För att garantera återväxten av en framtida konstfilmspublik? Skulle unga i dessa åldrar vilja gå på filmer typ Hunger Games eller någon del av The Twilight Saga ledsagade av föräldrarna? Är det inte snarare med kompisar? 

Om nu 11-12-åringar ska kunna avgöra om de verkligen är intresserade av att se den film som föräldern föreslår, måste väl både de och föräldern ha detaljerad kunskap om vad filmen innehåller och hur detta är gestaltat. Statens Medieråds information om filmers innehåll och form lär behöva byggas ut ordentligt och göras ytterst explicit. Således en hel del spoilers? 

När jag 1993-2000 i egenskap av regeringen utsedd ledamot av styrelsen för Statens Bio-grafbyrå försökte bidra till att avskaffa filmcensuren, föreslog jag som alternativ ett slags innehållsdeklaration ungefär som på matvaror. Det kunde exempelvis utformas som symboler, eller som en tregradig skala för det som idag på svengelska slappt kallas för ”grafiskt” om exempelvis våld: sådant som i bild är framställt realistiskt och detaljerat. Allvarsgraden är inte minst avgörande: är framställningen realistisk/naturalistisk, komisk eller rent av extremt överdriven och lekfull (typ animation)? 

Av remissinstanserna har exempelvis Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor oroat sig just för skadliga våldsskildringar och vill i tillägg ha kvar en strikt 15-årsgräns för vissa filmer. Således vid sidan av den nya ledsagarregeln. Inte bara våld utan även knivar, blod, skräck och sex/porr preciseras i andra länders beslutsmoti-veringar. Kanske kommer krav på sådant även hos oss? Andra som ingivit remissvar har befarat att det är svårt att bevisa att ledsagaren verkligen är barnets förälder och inte bara någon tillståndslangande vuxen, funnen utanför biografen. Pedofilmisstankar kan säkert vädras.


Samtyckesregel borde ingå i förslaget!


Förslaget motiveras alltså med att konsekvenserna för barn och unga blir ökad ”tillgång till kultur” och information. Den fråga jag ställer mig är dock ”VEMS kultur?” Handlar det inte om vuxenkulturen som ännu en gång ska premieras på bekostnad av barns och ungas rätt till sin egen kultur? Det borde kanske införas något slags samtyckesblankett, där barnet bekräftar att det verkligen VILL se filmen ifråga?! 

Men är det inte minst de svenska filmskaparna, filmbolagen och biografägarna vars intressen det är tänkt ska främjas? Film- & TV-Producenterna, Sveriges Biografägareförbund och Sveriges Filmuthyrareförening har visserligen avstyrkt förslaget, eftersom de sett en fara i att en utvidgning kan öppna upp för en diskussion kring att strängare åldersgränser bör införas. Å andra sidan ska åldersklassificeringen nu bli avgiftsfri och fler barn lockas in på barnskildringar och vuxenfilm, varför den nya lagen således innebär minskade kostnader för tillståndskort, ökade biljettintäkter och minimal risk för att granskningsärendet ej ska vara avgjort innan filmens premiärdag kommer.


Ännu en gång tas beslut förment ”för barnets bästa”, för att i själva verket gynna vuxen-världens intressen?

söndag 16 oktober 2016

SIMPSONS förlöjligar islamofobi

Som jag framhöll i onsdags 28/10 i detta toleranstemas första del om stereotyper i Simpsons: de stereotyper som gestaltas hånar inte den grupp som stereotypiseras, utan driver med eller ironiserar över dem som ger uttryck åt stereotypen eller tror på den. Hela vi-dom-tänkandet förlöjligas överlag. Då fokuserades främst den tecknade seriens framställning av homo-sexuella och problematiseringen av homofobi. Nu ska det handla om seriens etniska och religiösa stereotyper och om islamofobi.


Immigration, gränskontroll och terroristhot


Utlänningar är som alla vet överlag konstiga, komiska eller så utgör de ett hot. Exempelvis ättlingarna till norska nybyggare, som ”översvämmar” Springfields arbetsmarknad i Coming to Homerica (2009). Ett medborgargarde eller en frivillig gränspatrull, The Star-Spangled Goofballs, d.v.s. ”De stjärnbeströdda knasbollarna”, med bl.a. Homer och ett gäng vapen-fixerade goofballs bildas, men misslyckas givetvis i sina försöka att utestänga ”de Andra”. Invånarna i Springfield bestämmer sig till slut för att stänga gränsen mot ”norrmännens” stad med hjälp av en mur, som den ”norska” arbetskraften själv får bygga, då springfieldborna är alltför lata. Nej, detta avsnitt är inte från 2016...

Mamma Marge, som anlitat en norskättad ”illegal” nanny (givetvis kallad Inga) med norsk brytning, tycker till en början att muren går emot hennes grundvärde tolerans, som hon även uppfostrat de tre barnen i. Hon ändrar dock uppfattning när 1-åriga Maggie säger ”ja” istället för ”yes”. Under själva bygget av muren inser bägge sidor att de är mer lika än olika. När muren är klar, upptäcker springfieldborna att de saknar grannarna, så norskättlingarna kom-mer tillbaka genom en dörr som de byggt in i muren. Det så vanliga – stereotypa – festslutet med stort kalas och vajande norsk flagga avlutar givetvis avsnittet.

Särskilt illegala immigranter utgör förstås ett hot. Kanske är de till och med terrorister… Episod 7 samma säsong, MyPods and Boomsticks, är ännu tydligare xenofobiskt av typen islamofobiskt. Familjen Simpson får nya grannar, ursprungligen från Jordanien, och Bart får en ny kompis: Bashir bin Laden. Homers öldrickarkompisar försöker övertyga honom om, att eftersom grannarna är muslimer, måste Bashirs föräldrar vara terrorister. Homers svarar att det tror han först när han sett någon fiktiv tv-serie som visar det. Kompisarna på baren slår då på tv:n och hittar en polisserie av typen 24, som ”bevisar” just det. 

Homer börjar spionera på Bashirs pappa och ser denne i garaget syssla med dynamit och hittar även en karta över stadens shoppingcenter. Homer stjäl dynamiten, kastar den i floden och spränger därmed sönder den nya bro som skulle öppnas nästkommande dag. Det visar sig att Bashirs pappa är ingenjör, anlitad för att spränga det gamla shoppingcentret. Familjen Simpson bjuder in Bashirs familj för att be om ursäkt och i trädgården har Homer en bande-roll med orden ”Jag ber om ursäkt för min intolerans!”: ”Pardon my intolerance!” Den hade även annars kommit till god användning och betalat av sig. 


”Datorindiern” Apu, åttabarnsfar 


Näst efter mexikaner är indier enligt Migration Policy Institute (2015) den största immi-grantgruppen i USA och den med högst utbildning och högst medellön. Inte minst får ”datorindier” permanenta arbetsvisum, s.k. green card, tack vare moderlandets framstående IT-utbildning. Under 90-talet kom cirka 600 000 indier till USA, varav en var Apu Nahasa-peemapetilon. Efternamnet är visserligen inte autentiskt, men det började däremot Apu själv framställas som i mitten av 90-talet.


Stereotyper om indier är kanske inte lika välkända som de om andra nationaliteter, men förutom deras sjungande engelska accent och syn på kor, anses de vara fredliga, utbildnings-hungriga och hårt arbetande, ofta i restaurang- och motellbranschen. Att de förment har många barn kan möjligen ses som både negativt och positivt. Till de negativa hör otvetydigt att de påstås vara falska och luras i affärer. Arbetsnarkomanen Apu äger mycket riktigt en snabbköpsbutik, i vilken han tar för mycket betalt för varorna (t.ex. $1.85 för ett 29-cents-frimärke). Han försöker även muta Marge, när hon börjat jobba som poliskonstapel (i The Springfield Connection, 1995). Apu och hans fru har dessutom åtta barn… Mycket av detta kan onekligen te sig nedsättande. Finns det kanske mer att säga om honom?

Först och främst att han utvecklats över tid, från att de första fem-sex åren bara ha varit klichéartad måltavla för sedvanlig rasbaserad humor om den ”typiske utlänningen”. Apu förekommer allra oftast i episoderna, frånsett medlemmarna i familjen Simpson. Han är dock efter millennieskiftet inte längre bara sin etnicitet, utan en individ med egna goda kvaliteter och unika drag. Karakteriseringen har djupnat och Apu är numera en mångdimen-sionell figur. Han är väl integrerad i det springfieldska samhället, utan att för den skull vara assimilerad. Ingen ser honom längre som utlänning. För att det ej ska bli alltför gulligt, talar Apu själv en gång om springfieldbor med annat riktnummer som “foreign devils”.

Redan 1996, i avsnittet Team Homer, ingår Apu i Homer Simpsons bowlinglag ”Pin Pals”/ Kägelvännerna som tävlar mot laget “The Stereotypes”, bestående av hillbillyn Cletus, den enögde (blinde?), brittiske (?) låtsassjökaptenen Captain McCallister, den hetlevrade skotske vaktmästaren/trädgårdsmästaren/greenskötaren Willie och Luigi Risotto, den oförskämde ägaren av den italienska restaurangen och möjligen illegal immigrant.  

Och, visst, Apu och hans fru Manjala, som han gift sig med i ett (lyckligt) äktenskap arrangerat redan när de var barn har – givetvis – åtta barn. Efter att han talat om USA:s underbefolkning och berättat för familjen Simpson att paret önskar få barn, får de nämligen åttlingar i Eight Misbehavin’ (1999). De fyra flickorna och fyra pojkarna är resultatet av att Manjala intagit ett fruktsamhetsmedel, Apu också stoppat i detta i hustruns frukostdryck och Marge, Homer och Bart gjort detsamma… Sådan hjälpsamhet är förstås ännu ett tecken på gillande.


Hindu och illegal immigrant


Apu personifierar också ”datorindiern”, som likt så många migranter tvingats ta jobb långt under sina kvalifikationer. Han har en doktorsgrad i datorprogrammering från Springfield Heights Institute of Technology (S.H.I.T). och kom ursprungligen på 70-talet i gemenskap av ”kursetta av 7 miljoner i sin klass” som stipendiat till USA, just för att doktorera. Hans studentvisum har dock för decennier sedan gått ut och i Much Apu About Nothing (1996), en travesti på Shakespeares komedi Much Ado About Nothing/Mycket väsen för ingenting. Här ska avsnittets titel emellertid framhålla vännernas samarbete så att den omtyckte Apu ska kunna stanna i USA.

När det protesteras mot skattehöjning, ger borgmästare Quimby illegala immigranter skulden och kommer med ett lagförslag, Proposition 24, som om det tas i folkomröstning ska få alla utan arbetstillstånd utvisade. Hatet mot immigranterna växer och omfattar även Homer. Då denne förstår att även Apu i så fall kommer att utvisas, d.v.s. lagen slår mot en personlig vän, ändrar sig dock Homer genast och vill hjälpa indiern. 

Först ska Apu få falskt medborgarskap med hjälp av mafioson Fat Tony. Indiern börjar sedan tala med amerikansk accent och blir karikatyren av en amerikan, helt utan etniska markörer. Snart erkänner han dock att han inte kan förneka sina indiska rötter och river sönder det falska passet. Lisa upptäcker då att Apu bara behöver klara det amerikanska medborgarskapstestet och Homer vill hjälpa honom. Det visar sig snabbt att Apu – förstås – kan mycket mer om USA än sin ”lärare”. Bara tack vare att Apu somnar och glömmer Homers dumheter, blir han godkänd på testet. I ett stereotypt festtal säger Homer att det vore förskräckligt om immigranterna, som ”får landet att blomstra”, måste ut.

Det smöriga talet kontras emellertid av ironin i en föregående scen, där Springfields polis-chef Wiggum läser upp hur man förberett deportationen: ”All right, men, here’s the order of deportations. First we’ll be rounding up your tired, then your poor, then your huddled mas-ses yearning to breathe free …” Detta är, påpekar Erwin In het  Panhuis (2013), en uppoch-nedvändning av den berömda sonetten The New Colossus av Emma Lazarus, ingraverad på piedestalen vid Frihetsgudinnans fot. Där prisas the Mother of Exiles och immigrationen till USA, med ord som ”Give me your tired, your poor / Your huddled masses yearning to breathe free …” Episoden sägs vara en av seriens skapares, Matt Groenings, tre favoriter. Dennes släkt har själv norsk-tysk bakgrund.

Homers tal kontras även av det faktum att Proposition 24 går igenom med 95 procent av rösterna, men den ende som deporteras blir skotten Willie. Springfield Elementary School får se sig om efter en annan vaktmästare? Nej, det hindrar förstås inte att han snart dyker upp igen i serien.

Religion spelar också en framträdande roll i hindun Apus liv och serien driver ofta med Homers och stadens ”presbytariansk-lutheranska” präst Timothy Lovejoys okunnighet om hinduism och deras religiösa intolerans.  Abu upplyser springfieldborna om reinkarnation, meditation och vegetarisk diet. För att inte tala om: lär ut tolerans och pluralism. Han har en T-shirt med en överkorsad ko och ersätter i smyg köttet i sina varmkorvar med tofu. Han undervisar en gång till och med den alltför rabiata vegetarianen Lisa i tolerans.


Integrerad – inte assimilerad


Assimilering handlar om att totalt ge upp eller förlora sin egen kultur, se sig själv helt och hållet som del av den nya kulturen. Integration däremot om att införliva en etnisk eller religiös grupp i en gemenskap, men med bibehållande av dess egna traditioner är något mer positivt. Apu Nahasapeemapetilon har starka band till Indien (även om han tycks vara född i Pakistan). Hans ursprung och religion är viktiga för honom och han har setts som en ambassadör för indisk religion, filosofi och kultur. Efterhand har han som amerikansk medborgare även blivit en symbol för amerikansk mångkultur, med bibehållande av sin etnicitet. Han älskar USA men kommer alltid att förbli indier, är alltså integrerad men inte assimilerad. Han är av egen vilja för evigt ”utlänning”.

När utvisningshotade Apu för en dag försökte ”bete sig som riktig amerikan” fick han dåligt samvete och tyckte sig förråda sina föräldrar, sitt hemland liksom sig själv. I ett annat avsnitt kallat Bart-Mangled Banner (2004) – i mitt tycke ett av de bästa fastän ofta ogillat, förmod-ligen just beroende på episodens vanvördiga politiska satir – blir familjen Simpson p.g.a. ett missförstånd förklarad ”oamerikansk”, vilket smittar av sig på hela stadens image. 

I en patriotisk PR-kampanj döper borgmästaren då om staden till Libertyville och Apu byter snabbt (för ett tag) ut sina barns typiska indiska namn mot ”uramerikanska” Lincoln, Free-dom, Condoleezza, Coke, Pepsi, Manifest Destiny, Apple Pie och Superman. Den som missar eller ogillar denna vits med immigranters försök att smälta in, sätter förmodligen lågt betyg även på helheten. Här får familjen Simpsons dessutom själv smaka på upplevelsen av att vara immigranter, men återvänder efter en tid i Frankrike, klädda som europeiska 1800-talsemigranter. 

Tillsammans med Marge, torde Apu vara den schysstaste och mest godhjärtade av Simpsons alla karaktärer, troligen avsett att tolkas som resultatet av hans hinduiska tro. Han framstår som själva symbolen för tolerans.

Lisa: When will all those fools learn that you can be perfectly healthy simply eating vegetables, fruits, grains and cheese.
Apu: Oh, cheese!
Lisa: You don’t eat cheese, Apu?
Apu: No I don’t eat any food that comes from an animal.
Lisa: Ohh, then you must think I’m a monster!
Apu: Yes, indeed, I do think that. But, I learned long ago Lisa to
tolerate others rather than forcing my beliefs on them. You know you can influence people without badgering them always.


Bilden av judar och judendom


I en komediserie som helt och hållet baserar sin humor på överdrivna standardtyper före-kommer givetvis även judiska och svarta stereotyper, men dessa är förvånansvärt milda i just deras fall. Av de judiska stereotyperna är Clownen Krusty (döpt till Herschel Shmoikel Pinchas Yerucham Krustofski) den mest framträdande och sitt namn till trots ingen garde-robsjude. Han praktiserar öppet sin religion, ber, använder jiddischuttryck, men smädar sina anställda (har även ett barnteveprogram), super och gamblar också. Han är son till rabbinen Hyman Krustofski, som hade hoppats att sonen skulle följa i faderns religiösa fotspår och själv bli rabbin. Krusty föredrog sprit, prostituerade, att få folk att skratta och ville i stället assimileras in i den amerikanska kulturen.

Av alla dessa skäl verkar han också vara full av skuld och skam. I flera avsnitt tematiseras huruvida fadern (som i serien dog 2014) verkligen accepterade honom trots att denne aldrig kunde uttrycka sitt gillande. I ett par episoder står deras distans till varandra och spänningen mellan tradition och modernitet i fokus. I ett avsnitt förmår Bart och Lisa far och son att försonas och trots olika livsstilar acceptera varandra. Det förblir oklart mode verkligen lyckats. Utöver Krustofskis finns även några mindre centrala judiska karaktärer.

Artie Ziff är seriens timide, glasögonprydde skolljus och var i plugget förälskad i Marge. Snillet blev förmögen men slösade föga framgångsrikt tid och pengar på att vinna Marges hjärta. Han är ett slags antihjälte à la Woody Allen. Dessutom förekommer en Galen Gammal Judisk Man, tidigare en Warner Brothers-chef i Hollywood. Denne föreslår ständigt nya lyckliga slut på filmer som Casablanca och tragisk upplösning av Livet är underbartmen går numera mest omkring på Springfields gator, sjungandes med byxorna ner vid fotknölarna. Därtill förekommer ett reaktionärt tv-ankare vid namn Kent Brockman som också, för att bli mer ”amerikansk”, bytt ut sitt ursprungliga judiska efternamn Brockelstein, precis som verklighetens Mike Wallace, Jon Stewart och Larry King. Brockmans religiositet är ifrågasatt.

I vart fall jag kan knappt upptäcka någon drift med dessa etniska stereotyper eller något skämtande med deras religion, fast judiska skämt förekommer förvisso. Mark Pinsky, som själv är jude och skrivit en bok (2007) om The Simpsons, kan dock bättre än jag bedöma seriens framställning av judar och judendom. Denne har även (2014) skrivit en artikel kallad ”For 25 Years, ‘The Simpsons’ Has Been Good for the Jews”. En del inslag i serien är exempel på verkligen svart judisk humor, som det i avsnittet Simpson Bible Stories (1999) om, enligt den hebreiska bibeln, judarnas befrielse ur fångenskapen och uttåget ur Egypten, på den långa vandringen hemåt genom öknen. I en drömsekvens har Barts kompis Milhouse, som ska föreställa Moses, just lett de israeliska slavarna över Röda havet, men precis fått veta att de framför sig har 40 års vandring i öknen mot Kaanans land. 

En förhoppningsfull Milhouse frågar då Lisa något i stil med ”men efter det är det en lätt resa/enkel match för judarna, va?”. Lisa är inte villig att berätta om vad de kommande 3 000 åren för med sig hemskheter för det utvalda folket, så hon ler behärskat och svarar “Well, more or less…” (Pinsky 2007:147).


Simpsons – ”judarnas bästa vän” och ”politisk konspiration”?


Pinsky menar att denna tecknade situationskomedi är ”judarnas bästa vän” som för miljoner av amerikaner (och kan jag tillägga: hundratusentals svenskar) som inte är förtrogna med religionen ifråga förevisat en sympatisk och realistisk bild av judar. ”If the only thing viewers knew about the Jews was what they saw on “The Simpsons,” they — and we — would be well served” (Pinsky 2014). Han tolkar till och med Springfield som en amerika-niserad version av Chelm, en komisk stad full av dumbommar i judisk folklore.

Lika okunnig som den protestantiske prästen Lovejoy är om hinduism, är han om judendo-men trots att deras helgedomar är angränsande. Lovejoy har utanför sin kyrka en föga ekumenisk skylt där det står ”No Synagogue Parking”. Bart Simpson misstar för sin del tre skäggiga rabbiner för bandet ZZ Top. Och Homer är chockad när Lisa berättar att Mel Brooks är jude och frågar i en annan episod förvirrad  “Are we Jewish?”. Han får givetvis av suckande Marge svaret ”nej”, varpå han sätter kniven i en ”julgris” med äpple i munnen. Den skära grisens alltså.

Enligt Pinsky (2007) genomsyras serien även i avsnitt som inte har något med judar eller judendom att göra av en judisk ådra och många manusförfattare är judar, eller skulle åtminstone kunna vara, menar han. Han citerar även en rabbin som anser att The Simpsons på många sätt speglar dagens judars känslor och verklighet. Den som tvivlar på detta bör, menar Pinsky (2014), betänka att den egyptiska tv-kanalen Al-Tahrir i maj 2014 attackerat The Simpsons för att vara del av en amerikansk-judisk politisk konspiration. ”Kanske har de rätt”, avlutar Mark Pinsky.


Och svarta…?


Visst förekommer det ett dussin regelbundet uppdykande svarta (plus många gästframträ-danden av kändisar och med deras röster), men bara den isländsk-afrikan-amerikanske buddhisten Carl Carlson med examen i atomfysik, Dr. Julius Hibbert som vet att ta bra betalt av sina patienter, den lynnige domaren Roy Snyder med ett särskilt horn i sidan till Homer, den kompetente poliskonstapeln Lou som är smartare och mer moralisk än polischefen, Lisas jazzmusikhjälte Bleeding Gums Murphy Hibbert, tillika Dr. Hibberts bror, men numera död och Lisas kompis Janey Powell är något så när framträdande utan för den skull att ha getts egna avsnitt. Bleeding Gums Murphy, som är Dr. Hibberts bror, är den som är närmast och har förekommit i ett tjugotal episoder, men dog redan 1995.

Ingen av dem kan sägas satiriseras, även om somliga funnit det illa att Dr. Hibbert i tillbaka-blickar visats i den tidens, för eftervärlden, komiska modefrisyrer. Kritiken mot framställ-ningen av svarta har snarare rört sig om röstmotsvarigheten till ”blackface”. Det vill säga det faktum att en vit röstskådespelare, Harry Shearer, till exempel används för Dr. Hibberts röst liksom Apus fars: ”blackvoicing”, dessutom med mörkare röst än när Shearer gör Ronald Reagans och Djävulens och ytterligare ett hundratals. 

Samma kritik har riktats mot att ”Hank" Azaria gör den brune Apus röst med ”indisk” accent. Azaria står emellertid för rösterna till 160 karaktärer av alla hudfärger, raser och religioner. Å andra sidan gör en kvinna Barts röst, utan att ifrågasättas. Med tanke på de tusentals figurer som figurerar i tv-serien vore det omöjligt att ha lika många röstskåde-spelare, men Simpsons har svarta för andra roller, exempelvis Kevin Michael Richardson. Som så ofta verkar emellertid många ha svårt att särskilja rasistiska skämt och skämt om ras. Här handlar det väl i så fall snarare om diskriminering på arbetsmarknaden. Mig veterligt har dock ingen reagerat på att svarte Phil LaMar gör rollen som japanske Samurai Jack i serien med samma namn.


Horisontell rasism gentemot fattiga vita?


Jag är varken lesbisk, jude, svart, hindu eller republikan (i amerikansk partipolitisk mening), varför jag förmodligen inte borde uttala mig om huruvida seriens satir gör människor inom dessa grupper ledsna, arga eller kränkta och huruvida detta då skulle kunna kallas för rasism. Jag har därför letat ordentligt efter utsagor från medlemmar av dessa grupper och visst finns enstaka invändningar av personlig natur. Överlag tas The Simpsons emellertid väl emot av alla som inser att programmen inte driver med enskilda figurer eller etniciteter, utan att det alltid handlar om politisk satir och strukturella orättvisor. Satiren riktar sig mot institutioner, inte individer: mot poliskåren, rätts- och skolsystemet, kyrkan, det politiska systemet, nyhetsmedier etc.

Det förekommer onekligen rasstereotyper såväl som etnicitets-, nationalitets- och religiösa dito, men inte några rasistiska stereotyper – annat än möjligen i fallet med vita: seriens s.k white trash. Den som behandlas mest nedsättande är genomgående Cletus Spuckler. Dennes ”titel” anges som "Cletus the Slack Jawed Yokel”, ungefär ”Den med öppen mun gapande bondläppen”, och han och hans familj gestaltas som urtypen för hillbillies eller rednecks – resultatet av inavel eller incest. Det vill säga fattig, obildad vit underklass i Appalacherna, företrädesvis Kentucky, även nedsättande kallad för ”white trash”. De framställs som för-supna hembrännare, tandlösa och efterblivna.

Cletus är i vart fall gestaltad som korkad och lat, men snäll. Apu och Manjula må vara ”hopgifta" redan som barn och ha åtta barn, men Cletus och hans Brandine har 39-44 stycken… Herr och fru Spuckler, om de nu är gifta, framställs vara antingen syskon, halvsyskon, kusiner, eller son och mor och hela familjen framstår som idioter. Brandine avslöjar även att deras barn delvis har andra fäder. Ibland säger sig Cletus (därför?) bara vara far till 26 barn och är mest känd för att ropa på dem med meningen ”Vi äter middag idag!”. Fattigdomen är total på mer än ett plan. 

Om inte detta ska kallas för rasism gentemot den lägsta vita underklassen i det amerikanska samhället, där medelklassen gör sig lustig över att folk inte har råd att äta, gå till tandläkaren eller ens påstås veta vad en tandläkare är, så vet jag inte vad det ska kallas. Bara politiskt inkorrekt? ”Endast” klassism? Ljusår från den sympatiskt framställde välutbildade, hårt arbetande och smarte Apu framstår dessa fattiga i varje fall vara.

Eftersom seriens hindu såväl som skotte, dess homosexuella för att inte tala om heterosexu-ella figurer, ekonomisk överklass lika väl som arbetare, män såväl som kvinnor ibland framställs som löjeväckande, kan man inte tala om rasism i fallet med just brune Apu. Språkligt särskiljande accenter kallas ibland dock för rasism, men indierns engelska uttal är inte mer förlöjligat än Willies skotska eller överklassengelskan är. 

Visst, Apu luras för att tjäna pengar, men det framställs inte bero på att han är indier. Karaktärer av alla möjliga nationaliteter och samhällsklasser i serien ljuger, bluffar, mutar och/eller tar emot mutor för att tjäna en hacka. Inte bara Mr. Burns, Homer, Bart, Krusty, polischefen Wiggum, borgmästare Quimby, prästen Lovejoy, Moe eller Apu. Endast summornas storlek skiljer dem åt. Detta slags ”affärssinne” tycks enligt serien känneteckna de flesta amerikaner, inklusive lokala politiker och kongressmän, lobbyister, ja, i stort sett alla yrkeskategorier, sexualiteter och kön. Utom kvinnor (?) – även om Marge en gång funderar på att muta tillbaka Lisa från dotterns religiösa irrvägar.

Det finns ingenting i Simpsons som skulle antyda att den onekligen stereotypt gestaltade Apu utifrån sin bruna hy, härkomst eller religion är underlägsen någon annan figur i serien. Däremot kan denne användas för att framhålla rasistiska attityder hos andra karaktärer. Apu står för ”utlänningen” som vill förbli utlänning och samtidigt få vara amerikansk i vissa avseenden. Det vill säga: representerar väl de flesta amerikaner?


Etnonormativitet?


Politisk korrekthet krymper onekligen stereotypa måltavlor möjliga att använda i satir. Snart är fattiga vita (nästa gång även vita kvinnor?) kanske de enda som är kvar, om inte hillbilly-lobbyn snabbt växer sig stark? Och så finns förstås alltid åldringar och Bill O’Reilly… Amerikanska politiska kommentatorer pensioneras ju aldrig.

I över ett kvarts sekel har Simpsons roat säkerligen en miljard människor och möjligen retat upp någon miljon också. Serien har då och då skapat rubriker av det slag som skedde i avsnittet The Fool Monty (2010), där skämtet med systerprogrammet Fox News, på samma kanal som den tecknade satirserien, rörde upp känslorna. 

I det ses en helikopter tillhörigt Fox News försedd med en slogan som lyder ”Not racist, but #1 with racists” närma sig Frihetsgudinnan. Några chefer stiger av, varpå helikoptern börjar luta och falla, medan piloten innan kraschen hörs ropa “It’s not fair, we’re unbalanced!”. Förslaget till det högervridna nyhetsprogrammets nya motto togs inte väl emot av kanalens ärkekonservative nyhetskommentator Bill O’Reilly, som i sin nyhetsshow The O'Reilly Factor (med betoning på show) kallade upphovsmännen för idioter. Inslaget och hans reaktion kan ses på


Simpsons har också åtskilliga gånger tidigare parodierat nyheterna på Fox News Channel för dess sätt att skapa nyheter baserade på egna, föga vetenskapliga, ”opinionsundersökningar”, t.ex. med textremsor som ”Study: 92 percent of all democrats are gay” (2003). Eller texter som “Pointless news crawls up 37 percent” och “Do Democrats cause cancer? Find out at foxnews.com…” (i avsnittet Mr. Spritz Goes to Washington, 2003).

Hur ska man då tolka det faktum att satiren mot svarta och judar är så menlös eller närmast obefintlig? Särskilt svarta karaktärer befinner sig i periferin och skämten om eller med dem är sällan centrala. Tolkningsmöjligheterna är förstås flera. Vill man vara negativ, kan man tolka svartas relativa osynlighet som driftkuckun som en värdering av typen att de inte (ens) är värda att förlöjligas. 

Jag tror dock att vita insett sitt agerande gentemot den gruppen och bär på större insikt om sin historiska skuld. Det kan i och för sig även röra sig om en försiktighet inför att stöta sig med svarta, som trots allt fortfarande utgör den starkaste antirasistiska grupp som gör sin röst hörd, men samtidigt är den svagaste socialt. Homosexuella/HBTQ-aktivister kommer dock starkt i offentligheten, är långt mer högröstade än bruna, som bägge grupper dock socialt utgör stark medelklass som inte går med på att se sig som förtryckta. 

Jag tolkar snarare den respektfulla gestaltningen av judar och svarta som att program-makarna upplever att dessa gruppers kamp redan är vunnen och att frågan är avklarad, kanske rent av passé. Att det vore att slå in öppna dörrar att ironiskt framhäva anti-attityder till dem. De behöver inte intoleranta springfieldbors ”hjälp”. Efter det som hände 2001, har 90-talets betoning av inhemska rasfrågor i samhällsdebatten ersatts av en fokus på muslimer kommande utifrån och sexuell läggning, av islamofobi och homofobi. Än så länge lär det dock dröja innan programskaparna säger sig alla vara muslimer, likt de påstår sig samtliga vara bögar eller av judar upplevs såsom judar.


När kommer en ”svart Simpsons”?


Simpsons uppvisar överlag en inkluderande attityd till religioner, minoriteter och nyanlända immigranter, även om också latinamerikaner är rätt osynliga i serien. Kanske får attityden till Apu stå även för dem? Programmakarna har dock kritiserats för att normativ vithet fort-farande är utgångspunkten. Därför har serien anklagats för ”etnonormativitet” (Morey 2010). När man, som så ofta skett, tagit sig an ras- och etnicitetsfördomar har man onekligen gjort det inom en etnonormativ miljö eller värdgemenskap, med de Andra som en ”främmande kil” in i denna gemenskap. Förvisso visad tolerans.

När man utforskar kontroversiella teman eller tabuämnen sker det alltså utifrån en etno-normativ identitets: alltid ur den vita familjen Simpsons synvinkel, mot vilka man ställer den Andre. Det kan tjäna satirens syften, men även naturalisera eller förtingliga den ”naturliga” vitheten, menar kritikerna. De vita är inte ”märkta” med något epitet före sig… 

Fast borde detta egentligen förvåna? Är det verkligen så konstigt, när åtminstone 63 procent av alla amerikaner är vita (77% om ”hispanics” räknas in) och endast 13 procent svarta, när serien kretsar kring en vit familj och de ansvariga programmakarna också är det? När serien startade 1989 var vitas andel av befolkningen dessutom ännu större. Vanligtvis uppmanas ju programskapare göra program om sådant som de vet någonting om. Och få kritik för att representera ”de Andra” på ett felaktigt och okunnigt sätt…

Nu finns det visserligen animerade serien med svarta och andra POCs som Doktor McStuf-fins (se mitt blogginlägg 15/2-16), men mest bara för de allra yngsta. Idag är möjligheterna att göra tv- och YouTube-serier i och med datorteknikens utveckling betydligt större, så väntan på en ”svart Simpsons” gjord av företrädesvis svarta borde ej behöva vara så lång.   Referenser


Morey, Peter: Terrorvision. Race, Nation and Muslimness in Fox’s 24Interventions. The International Journal of Postcolonial Studies 12 (2010):2, s.251-264)

Panhuis, Erwin In het: Hinter den schwulen Lachern. Schwule und Lesben bei den Simpsons, Berlin: Verlag des Archivs der Jugendkulturen 2013 

Pinsky, Mark: For 25 Years, ‘The Simpsons’ Has Been Good for the Jews, The Assimilator August 26, 2014

Pinsky, Mark: The Gospel According to The Simpsons: The Spiritual Life of the World’s Most Animated Family, Louisville: Westminster John Knox Press 2007